ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Γενικοί Όροι του ιστότοπου (site)
To RMCbikes.com διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών οι οποίες πραγματοποιούνται μέσα από τον προαναφερθέντα ιστότοπο. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να διατηρεί ενημερωμένη την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτών.
Οι πληροφορίες που αναγράφονται στο RMCbikes.com προέρχονται από συνεργάτες και προμηθευτές του ιστότοπου, επομένως η δέσμευση του RMCbikes.com όσον αφορά στην πληρότητα και εγκυρότητά τους δεν ξεπερνά το βαθμό αυτό. Παρότι οι πληροφορίες έχουν ελεγχθεί, το RMCbikes.com δεν φέρει ευθύνη για την πληρότητα και εγκυρότητα πληροφοριών που παρέχονται από τρίτους και αναπαράγονται στον παρόντα ιστότοπο.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Ο παρών ιστότοπος (web site) HYPERLINK "http://www.RMCbikes.com" αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Γ.Σ. Βογιατζής & Σια ΟΕ. Το σύνολο του περιεχομένου των ιστοσελίδων (web pages) (κειμένων, εικόνων, φωτογραφικού υλικού, γραφικών κλπ.) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του RMCbikes.com και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση/ αναπαραγωγή του περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του RMCbikes.com.
Τα λογότυπα, ονόματα, φωτογραφίες και προϊόντα του RMCbikes.com και των συνεργατών του που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στον παρόντα ιστότοπο σε καμία περίπτωση δε συνιστά ή επιτρέπει τη χρήση ή αναπαραγωγή τους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών τους.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Όροι Χρήσης
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του RMCbikes.com επιτρέπεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις που πιθανόν να προκαλέσουν βλάβη ή διακοπή της λειτουργίας του, να επηρεάσουν ή να διακυβεύσουν την ικανότητα παροχής υπηρεσιών από το RMCbikes.com, να έχουν προσβλητικό χαρακτήρα ή να είναι ποινικά διώξιμες.

Προστασία Προσωπικού Απορρήτου
Οι παρόντες όροι διέπουν τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή χρήστη των υπηρεσιών του RMCbikes.com. Επιπλέον ο παρών ιστότοπος υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Το RMCbikes.com ενεργεί πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στόχος του είναι η βέλτιστη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ό,τι αφορά το Διαδίκτυο (Internet) ενώ προστατεύει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του επισκέπτη / εγγεγραμμένου μέλους / πελάτη. Δεσμεύεται με κάθε τρόπο να μην μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα απολύτως λόγο οποιαδήποτε στοιχεία έχει στη διάθεσή του, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το RMCbikes.com διατηρεί αρχεία με προσωπικά δεδομένα ατόμων, τα οποία συμπληρώνει στην εγγραφή του ως μέλος ο χρήστης, ή αποστέλλει μέσω φόρμας επικοινωνίας ή κατά την τοποθέτηση παραγγελίας, με αποκλειστική χρήση την επικοινωνία του RMCbikes.com με τον ιδιοκτήτη των προσωπικών δεδομένων. Τα προαναφερθέντα στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλή ηλεκτρονικό υπολογιστή (server) κέντρου επεξεργασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom) για την ασφάλεια του οποίου έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Το RMCbikes.com συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (τράπεζες, επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, Paypal κλπ.) υπηρεσίες καταγραφής στατιστικών του ιστότοπου και των ιστοσελίδων του, παρόχους υπηρεσιών ΙΤ (π.χ. κέντρα υπολογιστών, host providers, υπηρεσίες backup, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων), απαραίτητων για την διενέργεια της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της ή την εξασφάλιση των δεδομένων ή την εξυπηρέτηση των χρηστών του παρόντος ιστότοπου. Οι προαναφερθέντες πάροχοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους. Είναι δε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σε πλήρη ταύτιση με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και σύμφωνα με τους κανονιστικούς νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας.

Σε καμία περίπτωση όμως το RMCbikes.com δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στον βαθμό που η προστασία αυτών δεν εξασφαλίζεται με τη λήψη όλων των μέτρων ασφάλειας που επιβάλλει η νομοθεσία, και δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη, συσχετιζόμενη ζημία που ενδεχομένως να υποστεί ο χρήστης από την χρήση του Διαδικτύου.

Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικό είτε με την πολιτική τήρησης των προσωπικών του δεδομένων είτε με τη διασταύρωση, διόρθωση, αλλαγή ή και διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, κάθε επισκέπτης ή και χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@RMCbikes.com ή να τροποποιήσει/ διαγράψει ο ίδιος τα εν λόγω στοιχεία μέσω της διαχείρισης του λογαριασμού του.

Το RMCbikes.com συγκεντρώνει και διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί επ' άπειρον αρχείο των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, μέσω των οποίων θα ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί το ατόμο που τα υπέβαλλε, για στατιστική επεξεργασία, μελέτη της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων κλπ.

Cookies
Το RMCbikes.com δεν κάνει χρήση μόνιμων cookies (persistent cookies) για συγκέντωση προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών κατά την πλοήγησή τους στον παρόντα ιστότοπο. Προσωρινά (session) cookies είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν από ορισμένες σελίδες του παρόντος ιστότοπου, ωστόσο διαγράφονται μόλις ο επισκέπτης/ χρήστης κλείσει το πρόγραμμα διαδικτυακής πλοήγησής του (Browser) και τερματίσει την πλοήγησή του στον ιστότοπο του RMCbikes.com.

Διευθύνσεις IP (IP Addresses)
Η Διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του επισκέπτη / χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και κατ' επέκταση στο RMCbikes.com αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή για τη θωράκιση του ιστότοπου από κακόβουλες επιθέσεις εναντίον του. Η αξιοποίηση της Διεύθυνσης IP του επισκέπτη/ χρήστη υπόκειται και αυτή στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται παραπάνω.

Απόψεις Χρηστών και Πελατών
Το RMCbikes.com παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να εκφράσουν δημόσια τις απόψεις τους σχετικά με τα προϊόντα που εκτίθεται στον παρόντα ιστότοπο. Ο κάθε χρήστης φέρει αποκλειστική προσωπική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό το οποίο ο ίδιος έχει δημοσιοποιήσει.
Ο χρήστης του παρόντος ιστότοπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το προαναφερθέν περιεχόμενο που ο ίδιος παράγει θα δημοσιεύεται έπειτα από έλεγχο από το RMCbikes.com και ότι αυτό διατηρεί κάθε δικαίωμα να μην εγκρίνει τη συγκεκριμένη δημοσίευση, αλλά και να αφαιρέσει εκ των υστέρων από τον ιστότοπο οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο έχει δημοσιοποιήσει ο ίδιος χρήστης στο ν παρόντα ιστότοπο κατά το παρελθόν.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι κατά την πλοήγησή του στις ιστοσελίδες του RMCbikes.com είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο με το οποίο δε συμφωνεί. Επιπλέον κατανοεί και αποδέχεται ότι το RMCbikes.com δεν μπορεί να θεωρηθεί επ' ουδενί υπεύθυνο για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί από κάποιον τρίτο χρήστη. Οι απόψεις των χρηστών/ πελατών είναι εντελώς προσωπικές και ο προέλεγχος/ δημοσίευσή τους από το RMCbikes.com δε συνιστά ταύτισή του με τις απόψεις αυτές.

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
Προκειμένου να αγοράσετε προϊόντα από το RMCbikes.com δεν είστε υποχρεωμένος/η να ανοίξετε λογαριασμό. Ωστόσο η εγγραφή αποτελεί μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία, η οποία συνιστάται καθώς θα σας προσέφερε μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα όπως άμεση μελλοντική παραγγελία με τα ήδη αποθηκευμένα στοιχεία σας, παρακολούθηση προηγούμενων παραγγελιών σας, άμεση επαναπαραγγελία προϊόντος που έχετε αγοράσει στο παρελθόν, λήψη ειδικών ενημερωτικών μηνυμάτων και ενημέρωση για αποκλειστικές προσφορές προς τους εγγεγραμμένους χρήστες κ.α.

Διαδικασία εγγραφής:
Επιλέγετε το σύνδεσμο "Σύνδεση" στο επάνω δεξιά τμήμα της αρχικής σελίδας (κάτω από το πεδίο αναζήτησης). Πατάτε το κουμπί "Δημιουργία Ενός Λογαριασμού" και στη συνέχεια συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση email σας. Τέλος εισάγετε έναν συνθηματικό κωδικό της επιλογής σας με τον οποίο θα έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και στο μέλλον. Αν συμπληρώσετε όλα τα πεδία σωστά θα βρεθείτε στον Πίνακα Ελέγχου, από τον οποίο θα μπορείτε να προσωποποιήσετε τη δική σας εμπειρία στο RMCbikes.com.

Συνθηματικός κωδικός Λογαριασμού
Για να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας θα πρέπει να εισάγετε το ίδο email και Κωδικό που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό σας επιλέξτε το σύνδεσμο "Ξεχάσατε Τον Κωδικό Σας;" και εισάγετε τη διεύθυνση email σας στο αντίστοιχο πεδίο, προκειμένου να σας σταλεί νέος κωδικός.
Αφού συνδεθείτε με τον κωδικό του θα λάβετε στο email μπορείτε να τον αντικαταστήσετε εκ νέου με άλλον της επιλογής σας.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Μπορείτε να παραγγείλετε προϊόντα από τον ιστότοπο του RMCbikes.com στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.RMCbikes.com, ολόκληρο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου.

Αν έχετε κάποια εξειδικευμένη ανάγκη που δεν σας καλύπτει ο ιστότοπος μπορείτε ακόμη να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά με την παραγγελία σας στον αριθμό +30 2241076087 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, καθώς και με φάξ στο +30 2241021519 ολόκληρο το 24ωρο.

Αν υποβάλλετε την παραγγελία σας μέσω Φάξ ή email, βεβαιωθείτε ότι περιλάβατε έναν τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας σας προκειμένου να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας.

Αναζήτηση προϊόντων και Φίλτρα
Ο ιστότοπος RMCbikes.com διαθέτει αρκετούς τρόπους αναζήτησης προϊόντων, σε μια προσπάθεια να σας διευκολύνει ώστε να βρίσκετε γρήγορα και εύκολα ό,τι χρειάζεστε.

"Φίλτρα Προβολής" (Sort by)
Επιλέγοντας μια γενική κατηγορία προϊόντων (π.χ. Δισκοβραχίονες) μπορείτε να επιλέξετε το κριτήριο με βάση το οποίο θέλετε να εμφανιστούν τα προϊόντα. Θα δείτε μια μικρή drop down λίστα ακριβώς πάνω από το σημείο εμφάνισης των προϊόντων. Επιλέξτε από εκεί αν θέλετε να εμφανίζονται στη σειρά ανάλογα με τη θέση, το όνομα, την τιμή, την εταιρεία κατασκευής, το συνδυασμό ή την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

"Επιλογές Αγορών" (Shop by)
Στην αριστερή πλευρά της σελίδας εμφανίζονται περισσότερο αναλυτικά φίλτρα που σας βοηθούν να βρείτε αμέσως τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.

Εκεί σας δίνεται η επιλογή να επιλέξετε το εύρος τιμής που σας ενδιαφέρει, την κατασκευάστρια εταιρία της προτίμησής σας, και έπειτα, ανάλογα με το προϊόν, μια σειρά από άλλα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, στους δισκοβραχίονες μπορείτε να επιλέξετε την κατηγορίς ποδηλάτου για την οποία το χρειάζεστε, τη συμβατότητα, το συνδυασμό, το μήκος, το υλικό κατασκευής, τον τύπο αλλά και το χρώμα. Έτσι θα κερδίσετε πολύτιμο χρόνο εξετάζοντας μόνο τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στα δικά σας κριτήρια.

"Αναζήτηση σε όλο το κατάστημα"
Στο πάνω δεξιά μέρος κάθε σελίδας του RMCbikes.com εμφανίζεται ένα πεδίο αναζήτησης το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε να αναζήτηση με βάση συγκεκριμένες λέξεις. Για παράδειγμα, άν θέλετε να εμφανιστούν όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με την εταιρεία Shimano, πληκτρολογώντας τη λέξη "Shimano" και πατώντας στο κουμπί "Αναζήτηση" εμφανίζεται λίστα με όλες τις καταχωρήσεις που περιέχουν/ αναφέρουν κάπου τη λέξη "Shimano".
Επιπλέον, εφόσον επιλέξετε και κάποια φίλτρα από τις "Επιλογές Αγορών", τα εμφανιζόμενα προϊόντα θα περιοριστούν με βάση το συνδυασμό των κριτηρίων αυτών και της λέξης που έχετε βάλει στο πεδίο αναζήτησης. Για παράδειγμα αν έχετε κάνει αναζήτηση με τη λέξη "Shimano" και επιλέξετε εύρος τιμής 0-100€ εμφανίζονται ΜΟΝΟ τα προϊόντα με τιμή 0-100€ με τη λέξη "Shimano" σε κάποιο πεδίο τους, κ.ο.κ.

Διαδικασία Παραγγελίας
Καθώς θα πλοηγείστε στο RMCbikes.com και θα βρίσκετε τα προϊόντα που σκέφτεστε να αγοράσετε, πατήστε το σύνδεσμο "Αγορά" δίπλα στο προϊόν της επιλογής σας ώστε να μπει στο ηλεκτρονικό "καλάθι αγορών" σας. Μόλις το επιλέξετε θα βρεθείτε αυτομάτως στην σελίδα που θα δείχνει το περιεχόμενο του Καλαθιού Αγορών σας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αν δεν έχετε ολοκληρώσει τις αγορές σας μπορείτε να πατήσετε το σύνδεσμο "Συνέχεια Αγορών". Όσο πληογείστε στον ιστότοπο χωρίς να κλείσετε τον browser σας το Καλάθι αγορών σας "θυμάται" όλα τα προϊόντα που έχετε επιλέξει.

Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε και βρεθείτε στη σελίδα με το περιεχόμενο του Καλαθιού Αγορών σας, πατήστε το σύνδεσμο "Υποβολή Παραγγελίας". Σε αυτό το στάδιο θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τρόπο πληρωμής και παράδοσης της παραγγελίας σας.

Σε όλα τα στάδια της παραγγελίας υπάρχουν οδηγίες και σύνδεσμος για να αναζητήσετε βοήθεια. Εαν ωστόσο χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε και τηλεφωνικά στο +30 2241076087 και να ολοκληρώσουμε μαζί την παραγγελία σας.

Κατοχύρωση Παραγγελίας
Λίγα λεπτά αφού δώσετε την παραγγελία σας στο RMCbikes.com θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο email το οποίο θα περιέχει λίστα των προϊόντων που παραγγείλατε, τις τιμές τους και το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας. Θα αναφέρονται ακόμη τα στοιχεία που δώσατε κατά την παραγγελία (διεύθυνση αποστολής, τιμολόγιο ή απόδειξη, στοιχεία χρέωσης κλπ). Αν διαπιστώσετε σε αυτά κάποιο λάθος επικοινωνήστε ΑΜΕΣΩΣ μαζί μας τόσο με email όσο και στο τηλέφωνο +30 2241076087 προκειμένου να διορθωθεί και να προωθήσουμε σωστά την παραγγελία σας.

Την ημέρα που τα προϊόντα που παραγγείλατα προωθηθούν για παράδοση, θα ενημερωθείτε και πάλι μέσω email με τις αντίστοιχες λεπτομέρειες.

Αποστολή Δώρου
Επιλέξτε ανάμεσα στη μεγάλη ποικιλία προϊόντων που σας προσφέρει το RMCbikes.com και προσφέρετέ τα ως δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα!
Θα χρειαστεί να προσέξετε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες στην περίπτωση αυτή, εαν θέλετε το δώρο να τους παραδοθεί αυτόματα, χωρίς να έρθει πρώτα σε εσάς.

Όταν συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στην παραγγελία ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ να δώσετε ξεχωριστή διεύθυνση ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και διεύθυνση ΧΡΕΩΣΗΣ.
Σας δίνουμε ακόμη τη δυνατότητα να γράψετε ένα μήνυμα, το οποίο θα συνοδέψει το δώρο σας.
Θα συμπεριληφθεί στην παραγγελία σαν κάρτα με το όνομά σας, μέσα σε έναν λευκό φάκελο.

Εσείς θα παραλάβετε την απόδειξη/τιμολόγιο στη διεύθυνση χρέωσης και το δώρο σας θα παραδοθεί στη διεύθυνση αποστολής. Ο παραλήπτης του δλωρου σας θα λάβει μόνο ένα δελτίο αποστολής στο οποίο δεν αναγράφεται καμία τιμή.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους επιθυμείτε:
Με Πιστωτική Κάρτα (Συνιστάται)
Με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του RMCbikes.com.
Μέσω της υπηρεσίας PayPal
Με Αντικαταβολή. Επιβαρύνετε με έξοδα 3,00 ευρώ.

Πληρωμή με Πιστωτική κάρτα.
Η εκκαθάριση των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες στο RMCbikes.com γίνεται από τη Τραπεζα Πειραιώς
Συνιστούμε σαν πρώτη επιλογή τη χρήση Πιστωτικής Κάρτας MasterCard, VISA, Visa Electron, WebBuy.
Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικής κάρτας είναι απόλυτα ασφαλής, και καλύπτεται από σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας στον secure server του RMCbikes.com με κρυπτογράφηση 2048 bit - τη μέγιστη που διατίθεται σήμερα.

Σε περίπτωση λάθους κατά την πληρωμή
Σε κάθε περίπτωση οι συναλλαγές καταγράφονται πάντα από εμάς και δεν πρόκειται να χαθούν τα χρήματά σας (με την προϋπόθεση ότι η τράπεζα εγκρίνει την κάρτα σας για το ποσό της παραγγελίας). Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και απόλυτα ελεγχόμενη.

Ασφάλεια πληρωμών με κάρτα μέσω του RMCbikes.com
Σας διαβεβαιώνουμε πως η διαδικασία πληρωμών με πιστωτική κάρτα μέσω του RMCbikes.com είναι απόλυτα ασφαλής. Καθώς η πληρωμή γίνεται μέσω ειδικού προτόκολου σε ασφαλή διακομιστή, δεν διατρέχετε κανέναν κίνδυνο υποκλοπής των στοιχείων σας, αφού η αποκωδικοποίηση των δεδομένων που στέλνετε και λαμβάνετε είναι αδύνατη.

Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Μπορείτε να καταθέσετε την πληρωμή της παραγγελίας σας στο λογαριασμό του RMCbikes.com.
Συνιστούμε τη χρήση της υπηρεσίας Web Banking για ταχύτερη διεκπεραίωση της πληρωμής και αποστολή της παραγγελίας σας.
Βεβαιωθείτε ότι το χρηματικό ποσο πού θα καταθέσετε στο λογαριασμό του RMCbikes.com είναι ΑΚΡΙΒΩΣ το αναγραφόμενο ποσό στο τέλος της παραγγελίας σας ΚΑΘΑΡΟ, χωρίς επιβαρύνσεις ή κρατήσεις.
Σε περίπτωση που συναλλαγείτε μέσω Web Banking θα πρέπει να προσδιορίσετε ότι ο "Αποστολέας" επιβαρύνεται με τα έξοδα.
Οι λογαριασμός του είναι:
Τράπεζα Πειραιώς:
5701 049334 709
ή
IBAN: GR63 0172 7010 0057 0104 9334 709
Δικαιούχος:
Γεώργιος Βογιατζής & Σια Ο.Ε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παραγγελία σας θα προωθηθεί για επεξεργασία και αποστολή μόλις το αντίτιμό της εμφανιστεί στον παρακάτω λογαριασμό.
Στη αιτιολογία της κατάθεσης σας, θα πρέπει να συμπεριλάβετε τον αριθμό της παραγγελίας σας.

Πληρωμή μέσω PayPal
Η διαδικτυακή υπηρεσία PayPal προσφέρει γρήγορες, εύκολες και ασφαλείς πληρωμές στο Διαδίκτυο χωρίς να δηλώσετε απευθείας στο RMCbikes.com τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας.
Αν διαθέτετε ήδη λογαριασμό PayPal μπορείτε πληρώσετε την παραγγελία σας καταθέτοντας το ποσό στο λογαριασμό PayPal του RMCbikes.com. Εμείς ενημερωνόμαστε σχεδόν ταυτόχρονα με την υποβολή της πληρωμής, και έτσι η προετοιμασία της παραγγελίας σας ξεκινά άμεσα με σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.

Αν δεν διαθέτετε ήδη λογαριασμό PayPal, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν εύκολα και χωρίς επιβάρυνση, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στον ιστότοπο του PayPal. Χρειάζεται να έχετε ή πιστωτική κάρτα, ή να μεταφέρετε χρήματα από έναν τραπεζικό σας λογαριασμό στον λογαριασμό σας στο PayPal. Οι διαδικασίες αυτές δεν έχουν καμία επιπλέον επιβάρυνση.

ΕΞΤΡΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ


Στις τιμές που αναγράφονται σε όλες τις σελίδες με τα προϊόντα μας έχει ήδη συμπεριληφθεί ο ΦΠΑ 16%.
Όταν θα επιλέξετε κάποια προϊόντα για αγορά, στο Καλάθι Αγορών θα βρειτε:
την ανάλυση της τιμής των προϊόντων που επιλέξατε, τους φόρους αλλά και τα μεταφορικά.

Τα προϊόντα του RMCbikes.com παραδίδονται με υπηρεσίες ταχυμεταφορών (Courier).
Φροντίζουμε ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή μεταφορά των προϊόντων σας ώστε να τα παραλάβετε χωρίς ταλαιπωρία και άγχος.
Τα μεταφορικά εντός Ελλάδος για ΟΛΑ τα προϊόντα είναι 10,00 ευρώ.
Για αγορές ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100,00 ευρώ ΔΕΝ χρεώνεστε μεταφορικά.
Υπάρχει μία έξτρα χρέωση 3,00 ευρώ, αν επιλέξετε αγορά με αντικαταβολή.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία σας θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τον τρόπο παράδοσης που εξυπηρετεί εσάς καλύτερα.
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες ημέρες
Συνήθως αποστέλλουμε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την παραγγελία σας με courier, το οποίο χρειάζεται 1-3 εργάσιμες ημέρες για παραδόσεις σε όλη την Ελλάδα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Περιπτώσεις φθοράς/ ελαττωματικού προϊόντος
Προτού αποσταλεί η παραγγελία σας το RMCbikes.com ελέγχει προσεκτικά την κατάσταση και ποιότητα των προϊόντων. Συσκευάζουμε και αποθηκεύουμε όλα τα προϊόντα με τέτοιον τρόπο που να αποκλείει φθορές, γρατσουνιές ή παραμορφώσεις.
Παρά τη φροντίδα και τα μέτρα που λαμβάνονται, υπάχουν ελάχιστες πιθανότητες κατά τις οποίες ένα προϊόν μπορεί να φτάσει σε εσάς με κάποια φθορά.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων γίνονται δεκτές εφόσον μας ενημερώσετε για το πρόβλημα το αργότερο 3 ημέρες μετά την παραλαβή τους.
Η τηλεφωνική επικοινωνία καθώς ΚΑΙ ένα συμπληρωματικό email είναι απαραίτητα ώστε να καταγραφεί το πρόβλημα και να προωθηθεί στο αντίστοιχο τμήμα.
Για να επιβεβαιωθεί το ελάττωμα πρέπει να μας επιστρέψετε το προϊόν με μεταφορέα της επιλογής σας και έξοδα δικά σας, προκειμένου να μελετήσουμε μαζί με την κατασκευάστρια εταιρεία την περίπτωση, και σε περίπτωση επιβεβαίωσης και αποδοχής του ελαττώματος από την κατασκευάστρια εταιρεία, γίνετε αντικατάσταση ή επιδιόρθωση.
ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘEI ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ.


ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


Στην περίπτωση που μετανιώσατε για κάποιο από τα προϊόντα που παραγγείλατε ή κάνατε λάθος στην παραγγελία που διαπιστώσατε εκ των υστέρων, η ακύρωση γίνεται δεκτή εφόσον δεν έχει ήδη αποσταλεί σε εσάς, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση.
Εαν προβείτε σε ακύρωση μετά την αποστολή της παραγγελίας και πριν την παράδοσή της, επιβαρύνεστε με τα σχετικά έξοδα μεταφοράς.
Ακυρώσεις ή επιστροφές παραγγελίας ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές μετά την παραλαβή της από τον πελάτη.

Επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση επιστροφών/ ακύρωσης παραγγελίας
Η επιστροφή των χρημάτων σας γίνεται είτε με πίστωση του λογαριασμού σας από τον οποίο έγινε η πληρωμή, είτε με πίστωση της πιστωτικής κάρτας την οποία χρησιμοποιήσατε για την παραγγελία.
Λόγω τραπεζικών διαδικασιών και καθυστερήσεων, το RMCbikes.com δεν μπορεί να δεσμευτεί για ολοκλήρωση της επιστροφής σε λιγότερο από 5 εργάσιμες ημέρες. Δεσμευόμαστε ωστόσο να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια η διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.